Speranța Farca

Despre psihanaliza și educația copilului

Educația, templele și slujitorii săi

Educația, templele și slujitorii săi

Arti­col publi­cat în Revista de Peda­go­gie, anul LX, Nr. 3/​ 2012.
Aşa cum Pla­ton aduce un oma­giu zeu­lui Eros în Ban­che­tul, am încer­cat o analiză-​​ofrandă pen­tru zeiţa Edu­ca­ţie ca să ne dumi­rim cum am putea-​​o sluji mai bine ca pre­oți în tem­plele ei. Că Edu­ca­ţia este zeiţă o arată chiar sco­pul său nobil de a orienta dezvol­ta­rea copi­lu­lui spre liber­ta­tea văzută ca inde­pen­denţă, res­pon­sa­bi­li­tate, per­so­na­li­tate, spi­ri­tu­a­li­tate şi cre­a­ti­vi­tate. Calea Edu­ca­ţiei este una a echi­li­bru­lui mobil, a îmbi­nă­rii adap­tă­rii omu­lui la mediu cu adap­ta­rea mediul la sine. Mij­loa­cele Edu­ca­ţiei nu pot fi decât pe măsura sco­pu­lui său. După această des­cri­ere, vom putea mai lesne să vedem cum noi, „pre­oți” slu­ji­tori ai ei în școlile-​​temple îi urmăm sau nu principiile.

0
1.06.2015
Agresivitatea copilului în școală

Agresivitatea copilului în școală

arti­col publi­cat în Revista de Peda­go­gie Nr. LIX(2)/ 2011/​ Ca pro­fe­sori în școală ne con­frun­tăm ade­se­ori cu agre­si­vi­ta­tea copi­i­lor și ne sim­țim prea datori să luăm ati­tu­dine, să facem ceva, să sto­păm feno­me­nul. De multe ori, răs­pun­dem agre­si­vi­tă­ții cu agre­si­vi­tate și ne mirăm de insuc­ces. Totuși, nimic din ceea ce facem nu poate avea sorți de izbândă dacă, îna­inte de a acționa, nu înțe­le­gem ceea ce se întâm­plă: care sunt cau­zele mani­fes­tă­ri­lor agre­sive ale copi­i­lor, de ce se poartă ei ast­fel, ce sem­ni­fică aceste com­por­ta­mente. Pro­pun în locul acțiu­nii, o ati­tu­dine de înțe­le­gere, de a veni în aju­tor copi­i­lor, de auto­co­rec­tare a pro­pri­i­lor mani­fes­tări de agresivitate.

0
19.05.2015

Independența copilului

În această carte am încer­cat evi­den­ți­e­rea evo­lu­ției copi­lu­lui de la naș­tere, până la for­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții și asu­mă­rii de sine în con­di­ții de liber­tate. Este un drum difi­cil, înde­lun­gat, plin de spaime de aban­don și pre­să­rat cu reîn­toar­ceri și reve­niri. Aten­ție, car­tea este citi­bilă doar pe o plat­formă Apple.

11
31.05.2014
Venirea pe lume a copilului

Venirea pe lume a copilului

Este o carte dedi­cată încer­că­rii de înțe­le­gere a celor mai vechi tră­iri ale noas­tre în spe­ranța de a putea des­ci­fra ceea ce ne con­sti­tuie. Ca părinți, înțelegându-​​ne bebe­lu­șul, reu­șim să ne inte­grăm cele mai stră­vechi stări ale noas­tre. M-​​aș bucura dacă mama care con­ține stă­rile bebe­lu­șu­lui ei, lăsându-​​se atrasă în vâr­te­jul unor afecte puter­nice să poată folosi această carte ca pe un colac de spri­jin și detensionare.

0
4.02.2014
Comunicarea adulților și inteligența socială a copiilor

Comunicarea adulților și inteligența socială a copiilor

Inte­li­gența soci­ală a copi­i­lor ține de abi­li­ta­tea de comu­ni­care a adul­ți­lor din jurul lor. În peri­oada pre­ș­co­lară se pun bazele inte­li­gen­ței soci­ale, de aceea este foarte impor­tant ca părin­ții și edu­ca­to­rii să poată oferi exem­ple de comu­ni­care, înțe­le­gere și bucu­ria de a lucra în echipă.

4
8.12.2012
Copilul, televizorul și calculatorul

Copilul, televizorul și calculatorul

Ni se pare o culme a inte­li­gen­ței când copi­lul mânu­iește tele­co­manda și intu­iește folo­si­rea unei tablete îna­inte de a învăța să meargă, dar ne spe­rie când pre­feră să se uite la tele­vi­zor în loc să-​​și facă temele… Nici noi adul­ții nu prea știm ce vrem!

4
19.11.2012
Televizorul și calculatorul în imaginarul omului contemporan

Televizorul și calculatorul în imaginarul omului contemporan

Ce nevoi vechi, bazale știu satis­face ecra­nele din viața noas­tră pe care ni le-​​am inven­tat schimbându-​​ne per­spec­tiva lumii? Înlo­cuim tul­ni­cul cu mai­lul și tele­fo­nul, hora de dumi­nică se petrece pe face­book, iar rudele noas­tre comune sunt vede­tele, „poiana lui Iocan” s-​​a mutat la TV, ca și întreaga „gură a satului”…

1
9.11.2012
Copilul meu începe şcoala! Ghidul părinţilor

Copilul meu începe şcoala! Ghidul părinţilor

Ghi­dul meu pen­tru părin­ții de proas­peți șco­lă­rei se poate des­cărca gra­tuit în for­mat pdf.
Ghi­dul ne ajută să înțe­le­gem mai bine ce simte copi­lul nos­tru, dar și să deslu­șim o parte din ceea ce sim­țim chiar noi. Această înțe­le­gere poate ne va ajuta să-​​i fim ală­turi copi­lu­lui nos­tru așa cum are el nevoie.

6
26.09.2012
Mergem la Grădi fără plâns și jale!

Mergem la Grădi fără plâns și jale!

Intra­rea în gră­di­niță nu înseamnă nea­pă­rat sufe­rință, plâns și zbu­cium. Iată câte ceva din ce ar fi bine să știm ca părinți atunci când ne gân­dim să ne ducem copi­lul la grădiniță.

24
2.07.2012
Grădinița mea favorită!

Grădinița mea favorită!

Iată cea mai nouă carte a mea apă­rută ca eBook, citi­bilă pe iPad, iPhone, iPod. Car­tea se adre­sează părin­ți­lor cu copii de gră­di­niță, edu­ca­toa­re­lor și celor inte­re­sați de înțe­le­ge­rea vâr­stei pre­ș­co­lare. Ea este scrisă într-​​un lim­baj acce­si­bil și un for­mat pri­e­te­nos. Per­spec­tiva este una psihanalitică.

20
29.06.2012
Pierderea unei sarcini

Pierderea unei sarcini

Cât de seri­oasă este pier­de­rea unei sar­cini pen­tru o femeie și ce nevoie de sus­ți­nere are ea. Ce pot face medi­cii și anturajul.

0
2.05.2012
Avortul între gândire și faptă — o perspectivă psihanalitică (5)

Avortul între gândire și faptă — o perspectivă psihanalitică (5)

Gân­di­rea avor­tu­lui este des întâl­nită și nu repre­zintă nici un peri­col pen­tru dezvol­ta­rea fătu­lui. De la gân­dire, la pune­rea în act a avor­tu­lui este o cale lungă care, cel mai ade­sea, nu se finalizează.

0
18.04.2012
speranta farca
dr. Speranța Farca
psihanalist

Arhiva

Articole recente

Blogroll